Cliëntenraad

MartiniZorg heeft een cliëntenraad, bestaande uit cliënten van de verschillende woonlocaties en de ambulante hulpverlening. De cliëntenraad heeft een adviesfunctie en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Hierbij is ook de bestuurder van MartiniZorg aanwezig. De agenda voor dit overleg wordt opgesteld door de secretaris. De cliëntenraad is een belangrijk orgaan binnen de organisatie van MartiniZorg. De cliëntenraad bestaat uit een vijftal leden, een voorzitter en een secretaris. Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda kunnen ook ander medewerkers aanschuiven. Samen met de cliëntenraad probeert MartiniZorg de zorg en de wensen van de cliënten nog beter op elkaar af te stemmen.

In 2017 is de cliëntenraad van MartiniZorg vier maal bijeengekomen voor een vergadering. Deze vergaderingen vonden plaats op woonlocatie Oosterparkheem, en stonden onder leiding van de onafhankelijke voorzitter. Tijdens deze bijeenkomsten was de directie tweemaal aanwezig als afgevaardigde van de Raad van Bestuur van MartiniZorg. De secretaris van MartiniZorg was tijdens deze vergaderingen verantwoordelijk voor het notuleren, tevens zorgde hij er ook voor dat deze notulen verspreid werden onder alle belanghebbenden.

Tijdens de vergaderingen zijn de door de Raad van Bestuur en de door de Cliëntenraad ingebrachte voorstellen besproken en de discussie voorbereid over de andere punten, die in het overleg met de Raad van Bestuur aan de orde moeten komen. Op organisatie en bestuurlijk niveau ging het hierbij onder andere over zorginkoop, kwaliteit van zorg, cliënttevredenheid en het strategisch beleid. Op cliëntniveau ging het over zaken als onderlinge sfeer, het koffiebeleid en de verbouwing van woonlocatie Oosterparkheem.

In het oog springende resultaten die de cliëntenraad heeft geboekt in 2017 zijn onder andere: het vaststellen van het instellingsbesluit, het realiseren van kledingkasten op woonlocatie Winschoten, een nieuw sleutelplan voor locatie Beerta en het plaatsen van nieuwe sloten op de kamers van cliënten in het kader van privacy van de bewoners.

In het jaar 2018 zal de focus gelegd worden op het nog meer structureren van de cliëntenraad. Zo heeft de cliëntenraad de wens uitgesproken om te kijken naar het aantal vergaderingen dat plaats vindt, en de frequentie hiervan al dan niet te verhogen. Ook wil men een betere onderlinge communicatie, dit zodat de cliëntenraad nog beter als een geheel kan gaan werken. Daarnaast heeft een aantal leden (vanwege omstandigheden) aangegeven geen lid meer te willen zijn van de cliëntenraad. Er zullen dus nieuwe leden geworven moeten worden om de continuïteit van de cliëntenraad te waarborgen. In het eerste kwartaal van 2018 zullen de voorzitter en de secretaris bij elkaar komen om dit verder vorm te gaan geven.

Reacties zijn gesloten.