Cliëntenraad

MartiniZorg heeft een cliëntenraad, bestaande uit cliënten van de verschillende woonlocaties en de ambulante hulpverlening. De cliëntenraad neemt binnen MartiniZorg een belangrijke positie in. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan eenzelfde doel: de zorg en begeleiding die MartiniZorg biedt nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt.

Aan het einde van 2017 heeft een aantal leden helaas moeten besluiten om te stoppen, dit vanwege verschillende omstandigheden. Om de cliëntenraad te kunnen voortzetten en daarbij de continuïteit te kunnen waarborgen is er begin 2018 besloten om te gaan hervormen en op zoek te gaan naar vijf nieuwe leden. Hiervoor is door de secretaris en voorzitter van de cliëntenraad een wervingsprocedure opgezet, iedere cliënt is hier middels een brief over geïnformeerd. Doel van de wervingsprocedure was om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de verschillende woonlocaties en ambulante hulpverlening bijeen te brengen. Dit is gedeeltelijk gelukt, niet binnen alle woonlocaties was animo om zitting te nemen in de cliëntenraad. Omdat er vanuit andere woonlocaties meerdere aanmeldingen binnenkwamen heeft de onafhankelijke voorzitter uiteindelijk een loting verricht om uiteindelijk tot het juiste aantal leden van 5 te komen.

De nieuwe cliëntenraad van MartiniZorg is begin juli 2018 geïnstalleerd. In eerste instantie is er gericht gewerkt aan het structureren van de bijeenkomsten. Waar wil de cliëntenraad naar toe en welke positie wil men innemen in de organisatie zijn vragen die de revue hebben gepasseerd. Het bestaande instellingsbesluit en huishoudelijk reglement is daarbij overgenomen van de vorige cliëntenraad. Daarnaast hebben de leden unaniem uitgesproken vaker te willen vergaderen, dit omdat het de cliëntenraad daadkrachtiger zou maken. De vergaderfrequentie is dan ook opgehoogd van ieder kwartaal naar maandelijks.

De cliëntenraad heeft zich in 2018 gebogen over diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor zowel cliënt als organisatie. Voorbeelden hiervan zijn kwaliteit van zorg, de nieuwe dagbesteding en de interne en externe communicatie binnen de organisatie. Daarnaast heeft de cliëntenraad dit jaar twee officiële schriftelijke adviezen gegeven aan de directie van MartiniZorg, aan een van deze adviezen is door de organisatie gehoor gegeven. Naar aanleiding hiervan zijn er afspraken gemaakt over de mogelijkheid om door cliëntenraadleden gemaakte kosten te kunnen declareren, iets waar eerder nog geen afspraken over waren gemaakt. Ook is dit jaar een van de leden betrokken geweest bij de tussenaudit van het kwaliteitsmanagementsysteem van MartiniZorg. Tijdens een 30 minuten vraaggesprek met een externe auditor gaf zij onder andere uitleg over de werkwijze van de cliëntenraad, en hoe binnen deze werkwijze de verbinding wordt gezocht met het nog verder verbeteren van de kwaliteit van de diensten die MartiniZorg aanbied aan haar cliënten.

Het jaar 2018 is door de cliëntenraad afgesloten tijdens een gezamenlijke brunch waarbij ieder lid middels een klein presentje werd bedankt voor de inzet in het jaar 2018.

Reacties zijn gesloten.